X

Zamów rozmowę z Naszym doradcą już teraz!

 

Podaj swoje imię oraz numer telefonu:

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy zgłoszenie.

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowy lub przekazywany dalej. Tylko oddzwonimy.

Regulamin

Eurpoejskie Biuro Pomocy Prawnej - pomoc w zadłużeniach

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 


I. Postanowienia ogólne

 


1.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) („Ustawa”) Europejskie Biuro Pomocy Prawnej Sp. z o.o. ( zwanej dalej Spółką) wpisaną do Rejestru KRS pod numerem 0000689307 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).


1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Europejskie Biuro Pomocy Prawnej Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW dostępnych w Internecie pod adresami: www.ebpp.pl


1.3 Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem naszych portali internetowych.

 

 

II. Definicje

 

„informacja handlowa” oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Europejskiego Biura Pomocy Prawnej Sp. z o.o.., z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Spółkę

 

„usługa elektroniczna” oznacza usługę wykonaną przez Spółkę. poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

 

„usługobiorca” oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny sposób – zgodnie z prawem – korzysta ze stron WWW udostępnianych przez Spółkę określonej jako „usługodawca”,
Spółka.” oznacza Europejskie Biuro Pomocy Prawnej, z siedzibą w Warszawie przy Al. Sikorskiego 13 lok. 45, NIP 5213790017, nr REGON  367957972, KRS: 0000689307

 

„system teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
III. Rodzaje i zakres usług

 

3.1 Spółka  świadczy następujące usługi elektroniczne:
dostęp do platformy internetowej za pośrednictwem której możliwe jest nawiązywanie kontaktu Klienta z przedstawicielami spółki.

 

 

IV. Warunki świadczenia usług

 

4.1 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług informacyjnych, o których mowa w pkt 3.1 są następujące:
połączenie z siecią Internet;
przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

 

4.2 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Spółka. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Spółka zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

 

4.3 W przypadku transmisji danych przez Spółkę, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem:
nie inicjowania transmisji;
nie dokonywania wyboru odbiorcy;
nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

 

4.6 W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
nie usuwa ani nie modyfikuje danych;
posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania; oraz
nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

 

4.7 Zgodnie z nowymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas poniższą informacją na temat plików cookies.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

 

V. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 

5.1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

 

5.2 Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW, o której mowa w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

5.3 Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.

 

5.4 Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

 

 

VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

6.1 Spółka będzie miała dostęp do danych przetwarzanych przez Usługobiorcę w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, o którym mowa w pkt. 3.1. Spółka zobowiązuje się traktować te dane jako informacje poufne. Ponadto Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

VII. Zgoda na przetwarzanie danych Usługobiorcy
Każdorazowo korzystając z Usługi Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych Usługobiorcy udostępnionych Spółce, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usługi w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę, zakończenie sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystał.

 

 

VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 

8.1 W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę ze Spółką lub obowiązującymi przepisami, Spółka ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 

8.2 W razie otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Spółka. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

 

8.3 Spółka nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością platformy, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
W szczególności Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych, prowadzonych w imieniu własnym lub cudzym, gdy użytkownik przy podejmowaniu tych czynności kierował się w jakiejkolwiek mierze treściami prezentowanymi w platformie.
W szczególności Spółka nie odpowiada również za skutki podania w platformie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

9.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 201.04.2017r.

 

9.2 Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt 1.2.

 

9.3 Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

 

O nas

Oddłużanie

Finansowanie

Dla firm

Nasze Sukcesy

Kontakt

Eurpoejskie Biuro Pomocy Prawnej - pomoc w zadłużeniach